Hoofdstuk 4 - De jaarrekening

4.12 Overzicht op taakvelden

4.12 Overzicht op taakvelden

Programma - Taakveld

Bijgestelde begroting

Rekening

(Bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1. Ruimtelijke ontwikkeling

8.1

Ruimtelijke ordening

9.904

7.232

8.909

7.157

8.3

Stedelijke vernieuwing

7.158

11.977

2.757

8.9

Ruimte, overige baten en lasten

3.212

2.770

40

Programma

1. Ruimtelijke ontwikkeling

20.274

7.232

23.655

9.954

2. Landelijk gebied

4.4

Vergunningverlening en handhaving

107

79

4

4.6

Duurzaamheid

4.152

293

3.851

697

5.1

Natuurontwikkeling

11.414

1.717

20.957

9.225

5.2

Beheer natuurgebieden

30.493

728

28.516

2.831

5.3

Beheer flora en fauna

6.033

5.077

70

5.9

Natuur, overige baten en lasten

526

505

6.1

Agrarische aangelegenheden

2.242

380

2.317

442

6.9

Regionale economie, overige b&l

13

1

7.2

Maatschappij

342

219

Programma

2. Landelijk gebied

55.322

3.118

61.521

13.270

3. Bodem, water, milieu

3.1

Waterkeringen

1.436

795

3.3

Kwantiteit grondwater

-272

-267

3.4

Kwaliteit oppervlaktewater

922

830

3.9

Water, overige baten en lasten

5.256

1.498

4.972

1.367

4.1

Bodembescherming

5.573

2.046

5.935

1.933

4.2

Luchtverontreiniging

858

13

872

43

4.3

Geluidhinder

638

561

4.4

Vergunningverlening en handhaving

9.519

159

9.490

170

4.5

Ontgronding

5

5

35

35

4.6

Duurzaamheid

224

208

4.9

Milieu, overige baten en lasten

2.541

2.247

9

5.9

Natuur, overige baten en lasten

332

359

6.1

Agrarische aangelegenheden

859

150

327

13

6.3

Kennis en innovatie

126

60

126

62

7.9

Cultuur en maatschappij, overige b&l

333

508

Programma

3. Bodem, water, milieu

28.350

3.931

26.996

3.630

4. Energietransitie

4.6

Duurzaamheid

5.085

450

5.479

463

6.3

Kennis en innovatie

2.034

415

4.415

425

6.4

Recreatie en toerisme

92

100

Programma

4. Energietransitie

7.211

865

9.995

888

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

2.1

Landwegen

77.942

5.760

72.826

6.252

2.2

Waterwegen

2.443

-1.000

2.087

-1.096

2.9

Verkeer en vervoer, overige b&l

-26

1.024

59

Programma

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

80.359

4.760

75.936

5.214

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

0.6

Overhead

150

47

2.1

Landwegen

361

225

2

2.3

Openbaar vervoer

203.900

73.210

192.753

70.569

Programma

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

204.411

73.210

193.026

70.571

7. Cultuur en erfgoed

7.1

Cultuur

20.903

20.955

96

7.2

Maatschappij

13

7.9

Cultuur en maatschappij, overige b&l

2.033

1.621

190

Programma

7. Cultuur en erfgoed

22.949

22.576

285

8. Economie

4.6

Duurzaamheid

1.085

1.014

4.9

Milieu, overige baten en lasten

108

15

116

15

6.3

Kennis en innovatie

9.426

597

6.647

1.625

6.4

Recreatie en toerisme

5.328

1.668

5.548

2.278

6.9

Regionale economie, overige b&l

4.689

36

3.919

12

Programma

8. Economie

20.636

2.316

17.243

3.930

9. Bestuur

0.6

Overhead

602

645

20

1.1

Provinciale Staten

3.860

64

3.736

75

1.2

Gedeputeerde Staten

1.765

51

1.286

1.386

1.3

Kabinetszaken

465

520

393

300

1.4

Bestuurlijke organisatie

2.280

2.021

26

1.5

Interbestuurlijk toezicht op de regio

963

895

1.6

Openbare orde en veiligheid

1.695

1.551

14

1.9

Bestuur, overige baten en lasten

2.608

418

2.470

687

4.6

Duurzaamheid

1.842

1.792

7.2

Maatschappij

1.570

1.546

Programma

9. Bestuur

17.650

1.053

16.334

2.508

10. Overzicht overhead

0.6

Overhead

62.609

5.632

64.498

5.556

Programma

10. Overzicht overhead

62.609

5.632

64.498

5.556

Algemene middelen

0.1

Uitkering provinciefonds

0

266.395

270.857

0.2

Opbrengst provinciale belastingen

0

140.100

140.350

0.3

Geldleningen en uitzettingen

-800

57

-789

354

0.4

Deelnemingen

0

200

276

0.5

Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l

215

300

215

316

Programma

Algemene middelen

-585

407.052

-574

412.153

Reserves

0.8

Mutaties reserves

141.769

173.857

147.982

177.416

Programma

Reserves

141.769

173.857

147.982

177.416

Totaal programma's - taakvelden

660.956

683.026

659.189

705.378

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16