Hoofdstuk 2 - Programma's, Overzicht overhead en Algemene middelen

Programma 2. Landelijk gebied

Programmadoel

Wij werken aan het behouden en versterken van natuur en landschap (biodiversiteit), stimuleren duurzame landbouw en zetten ons in voor een vitaal en (be)leefbaar landelijk gebied.  


Utrechts Programma Landelijk Gebied en Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied
Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is een omgevingswetprogramma gericht op een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Het bevat een intensivering en versnelling van een aantal bestaande opgaven, zoals het realiseren van nieuwe natuur, het verbeteren van de bestaande natuur en het halen van de verplichte Europese waterdoelen (Kaderrichtlijn Water). En nieuwe opgaven of een concretisering van opgaven, zoals de groen-blauwe dooradering van het landschap, de landbouwtransitie en de klimaatopgave met daarin bodemdaling, de bossenstrategie en het verminderen van methaanuitstoot.  
In het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) worden de opgaven voor onze provincie vastgelegd. Daarvoor breiden we bestaande provinciale gebiedsaanpakken uit, zoals de stikstofopgave, bodemdalingsopgaven en natuuropgaven. Dit wordt aangevuld met nieuwe gebiedsprocessen in de overige gebieden in onze provincie. Voor alle negen deelgebieden wordt een gebiedsagenda opgesteld, die aangeeft wat de opgave is. Deze gebiedsagenda’s gezamenlijk vormen het UPLG. Het UPLG vormt de basis om aanspraak te kunnen maken op de transitiemiddelen die het Rijk beschikbaar stelt voor het landelijk gebied.

In de Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied (ULG), vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 29 november 2022, is vastgelegd hoe we de opgaven in het landelijk gebied gaan organiseren en realiseren. De ULG is tot stand gekomen in overleg met medeoverheden, de agrarische sector en maatschappelijke organisaties. De ULG schetst de kaders en uitgangspunten voor gebiedsgerichte uitvoering in het landelijk gebied. Tegelijkertijd is in de ULG de bestuurlijke sturing van de gebiedsgerichte aanpak uitgewerkt. In de gebiedsgerichte aanpak wordt dit gekoppeld aan de inhoudelijke opgaven die in het landelijk gebied moeten worden gerealiseerd en uitgewerkt. Deze nieuwe, gebiedsgerichte manier van werken heeft mogelijk gevolgen voor de inrichting van de onze organisatie en wordt meegenomen in het onderzoek voor inrichting van de organisatie. Hiermee is begin 2023 een start gemaakt.

De opgaven voor het landelijk gebied, die hierboven zijn beschreven, komen terug in verschillende begrotingsprogramma's. Een belangrijk deel van de opgaven komt terug in het begrotingsprogramma Landelijk Gebied.

Beleids- en meerjarendoelen in één oogopslag

Resultaat in één oogopslag

Resultaat per beleidsdoel

Beleidsdoel - meerjarendoel

Activiteiten

Planning

Budget

2.1

Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld)

2.1.1

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is verder gerealiseerd (groter van oppervlakte)

2.1.2

De Groene Contour is verder gerealiseerd

2.1.3

Natuurgebieden zijn beter met elkaar verbonden

2.2

De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig

2.2.1

Het beheer van bestaande bos-, natuur- en agrarische gebieden is effectiever en efficiënter

2.2.2

De biodiversiteit in stad en platteland is verbeterd

2.2.3

De balans tussen ingrepen/faunabeheer en instandhoudingsdoelen bewaken en verbeteren

2.3

De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij is sterk

2.3.1

De betrokkenheid van inwoners bij natuur is groter en de samenwerking tussen bij natuur betrokken partijen is beter

2.4

Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw

2.4.1

De landbouw is meer circulair, natuurinclusief, klimaatneutraal en economisch rendabel

2.4.2

Utrechtse voedselproducenten produceren meer voor de regionale markt en Utrechtse inwoners kunnen gemakkelijker kiezen voor gezond en duurzaam voedsel.

2.4.3

Het ongewenst gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) is door sloop of hergebruik teruggedrongen

2.5

De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt

2.5.1

De leefbaarheid van het landelijk gebied en de kleine kernen is beter

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 64.334
Gerealiseerd € 61.808
Afwijking € 3.154
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16