Hoofdstuk 2 - Programma's, Overzicht overhead en Algemene middelen

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

Programmadoel

De kwaliteit van het stedelijk en landelijk gebied is hoog en het leef- en vestigingsklimaat is sterk.

Beleids- en meerjarendoelen in één oogopslag

Resultaat in één oogopslag

Resultaat per beleidsdoel

Beleidsdoel - meerjarendoel

Activiteiten

Planning

Budget

1.1

De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten.

1.1.1

De integrale aanpak van het provinciaal omgevingsbeleid is beter geborgd.

1.1.2

Het provinciaal ruimtelijk beleid biedt meer ruimte aan regionale opgaven

1.1.3

Met gemeenten wordt pro-actiever samengewerkt aan lokale opgaven vanuit wederzijdse belangen

1.1.4

Agenda’s en afspraken met (boven)regionale partners zijn beter afgestemd op wederzijdse belangen

1.1.5

In een groeiende regio groeit groen evenwichtiger mee met rode ontwikkelingen

1.1.6

Nieuwe ontwikkelingen voegen meer ruimtelijke kwaliteit toe

1.1.7

Data en digitale toepassingen worden beter benut

1.2

De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik.

1.2.1

Bij gebieds- en omgevingsgericht werken, zetten we in op het slim combineren van provinciale doelen, o.a. met behulp van vindingrijk aanpakken in ruimtelijke werkprocessen en effectieve samenwerking.

1.2.2

Bij gebiedsontwikkeling is meer aandacht voor het slim combineren van provinciale doelen (Doel komt te vervallen door integratie met doel 1.2.1)

1.2.3

De gebiedsontwikkelingen Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zijn verder ontwikkeld en gerealiseerd

1.3

Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht.

1.3.1

De woningbouwopgave vindt sneller en vraag gestuurd plaats door gerichte en slimme interventies en maatwerk

1.3.2

Het provinciaal woningmarktbeleid ondersteunt beter de woningbouwopgave

1.3.3

Wijken zijn vitaler door een integrale aanpak van sociale en fysieke wijkvernieuwing

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 19.438
Gerealiseerd € 20.160
Afwijking € -3.758
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16