Hoofdstuk 1 - Hoofdlijnen

1.4 Financieel resultaat

Programma
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2021

Begroting
2022
Primitief

Begroting
2022
Bijgesteld

Rekening
2022

Verschil

1. Ruimtelijke ontwikkeling

14.181

18.231

13.042

13.701

-659

2. Landelijk gebied

42.030

78.326

52.204

48.251

3.953

3. Bodem, water, milieu

23.753

28.046

24.420

23.366

1.054

4. Energietransitie

7.230

9.379

6.346

9.107

-2.761

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

61.280

87.870

75.599

70.722

4.877

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

106.852

139.059

131.201

122.455

8.746

7. Cultuur en erfgoed

22.282

21.649

22.949

22.290

659

8. Economie

16.228

15.834

18.320

13.313

5.007

9. Bestuur

13.355

17.474

16.597

13.826

2.771

10. Overzicht overhead

54.195

54.867

56.977

58.942

-1.965

Totaal programma's

361.387

470.736

417.655

395.973

21.682

Algemene dekkingsmiddelen

-378.860

-376.578

-407.637

-412.727

5.090

Stelposten

-

4.295

-

-

-

Onvoorzien

-

1.800

-

-

-

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

Totaal Algemene middelen

-378.860

-370.483

-407.637

-412.727

5.090

Totaal voor bestemming

-17.474

100.253

10.018

-16.754

26.772

Mutaties reserves

-42.316

-100.253

-32.088

-29.434

-2.654

Totaal na bestemming

-59.790

-22.070

-46.188

24.118

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16