Hoofdstuk 4 - De jaarrekening

4.9 Overzicht structurele mutaties reserves

4.9 Overzicht structurele mutaties reserves

Conform artikel 28, lid d van het BBV dient in de jaarrekening een overzicht te worden opgenomen van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

In de primaire begroting 2022 was rekening gehouden met zowel een structurele onttrekking als een structurele storting in de bestemmingsreserve Kapitaallasten Uithoflijn.
Bij de Kadernota 2023 heeft uw Staten besloten deze reserve op te heffen per 31 december 2022 en de daarin opgenomen middelen te storten in de Saldireserve in boekjaar 2022, onder gelijktijdige opname van de kapitaallasten in de exploitatiebegroting van 2023 en de jaren daarna.  Conform uw besluit is dit bij de Zomernota 2022 geëffectueerd.
Er vinden dan ook geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves meer plaats.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16