Hoofdstuk 4 - De jaarrekening

4.1 Balans per 31 december 2022

4.1 Balans per 31 december 2022

Activa

31-12-2022

31-12-2021

Vaste activa

689.513

694.270

1. Immateriële vaste activa

28.607

28.063

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

0

-800

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

28.607

28.863

2. Materiële vaste activa

639.799

620.211

Investeringen met een economisch nut

508.953

501.294

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

130.846

118.917

3. Financiële vaste activa

21.107

45.996

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

16.080

16.080

Overige langlopende leningen

5.026

4.915

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

0

25.000

Vlottende activa

229.984

230.172

4. Voorraden

47.382

29.405

Grond- en hulpstoffen

3.585

3.148

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

12.910

4.561

Gereed product en handelsgoederen

30.886

21.696

5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

147.882

162.636

Vorderingen op openbare lichamen

54.364

56.564

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

82.136

101.585

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

0

0

Overige vorderingen

11.382

4.487

6. Liquide middelen

84

86

Kas- en banksaldi

84

86

7. Overlopende activa

34.637

38.045

Nog te ontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen

16.414

16.677

- van Europese overheidslichamen

0

0

- van het Rijk

16.414

16.677

- van overige Nederlandse overheidslichamen

0

0

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

18.223

21.368

Totaal activa

919.497

924.442

Passiva

31-12-2022

31-12-2021

Vaste passiva

599.153

585.373

8. Eigen vermogen

581.396

564.642

Waarvan algemene reserves

246.268

202.686

Waarvan bestemmingsreserves

288.939

302.165

Gerealiseerd resultaat

46.188

59.790

9. Voorzieningen

17.758

20.731

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

15.450

18.502

Egalisatievoorzieningen

0

0

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

2.308

2.229

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

0

0

10. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

0

0

Vlottende passiva

320.344

339.069

11. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

13.072

17.386

Overige schulden

13.072

17.386

12. Overlopende passiva

307.271

321.683

Nog te betalen verplichtingen

245.771

257.514

Vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen

56.268

55.047

- van Europese overheidslichamen

0

0

- van het Rijk

56.268

55.047

- van overige Nederlandse overheidslichamen

0

0

Overige vooruitontvangen bedragen

3.524

7.058

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

1.709

2.064

Totaal passiva

919.497

924.442

Gewaarborgde geldleningen

17.916

19.527

Garantstellingen (niet van toepassing)

0

0

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16