Bijlagen

Bijlage 4 - Afkortingenlijst

Bijlage 4 - Afkortingenlijst

AGV
AMvB
ARK
AVG
AVP
BBV
BDU
BIT
BNG
BOA
BOB
BOR
BRU
BRZO
BWM
BZK
B&W
CEP
CHAT
CHS
CPB
CROW
CvdK
DIV
DSO
DVO
EBU
EC
EED
EFRO
EMA
EMU
ERP
EU
FIDO
FL
FUHB
GS
GWW
HDSR
HNP
HOV
HRM
HTO
HUL
HvdH
IBT
ICT
IenW
IFL
IGP
IPO
ITS
IVN
JUP
KNMI
KRW
LET
LEU
LTO
MIP
MIRT
M(J)OP
MJP
MKB
MKBA
MRB
NAR
NARIS
NGE
NH
NHW
NMU
NNN
NOM
NOVI
NRU
NWB
ODNZKG
ODRU
OMU
OV
PAS
P&O
P+R
PHS
PM
PMV
POA
POP3
POUHL
PRS
PRV
PS
PU
PUEV
RAG
REOS
RF
RFV
RGW
RIVM
RMN
RodS
RUD
Ruddo
RVB
RVM
RvS
RWS
SNEL
SvA
SVNL
SUNIJ
TBO
TOP
TSK
TUG
UMP
UNESCO
USP
VAB
VBS
VIC
(V)MBO
VMC
VPB
VRI
VTH
Wbb
WBO
WGR
WKO
Wnb
ZE
ZH

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Algemene Maatregelen van Bestuur
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
Algemene verordening gegevensbescherming
Agenda Vitaal Platteland
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
Brede Doeluitkering
Bureau ICT-Toetsing
Bank Nederlandse Gemeenten
Buitengewone opsporingsambtenaren
Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming
Bereikbaarheidsoffensief Randstad
Bestuur Regio Utrecht
Besluit Risico Zware Ongevallen
Bodem Water en Milieu
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Burgemeester en Wethouders
Centraal Economisch Plan
Cultuurhistorische Atlas
Cultuur historische hoofdstructuur
Centraal Planbureau
St. Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw
Commissaris van de Koning
Documentaire Informatie Voorziening
Digitaal Stelsel Omgevingswet
Dienst verleningsovereenkomst
Economic Board Utrecht
Europese Commissie
Energy Efficiency Directive
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
European Medicine Agency
Economische en Monetaire Unie
Enterprise Resource Planning
Europese Unie
Financiering decentrale overheden
Flevoland
Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven
Gedeputeerde staten
Grote Wegenwerken
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Huis Nederlandse Provincies
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Human resource management
Hoge temperatuur opslag
Het Utrechts Landschap
Hart van de Heuvelrug
Interbestuurlijk toezicht
Informatie- en communicatie technologie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving
Integraal gebiedsprogramma
Interprovinciaal overleg
Intelligente Transport Systemen
Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid
Jaarlijks Uitvoeringsprogramma
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Kaderrichtlijn water
Linie expert team
Landschap Erfgoed Utrecht
Land- en Tuinbouw Organisatie
Meerjaren Investerings plan
Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
Meerjaren Onderhouds plan
Meerjarenplanning
Midden- en Kleinbedrijf
Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse
Motorrijtuigenbelasting
Non activiteiten regeling
Risicomanagement Informatie Systeem
Niet gesprongen Explosieven
Noord-Holland
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Natuur en Milieufederatie Utrecht
Natuurnetwerk Nederland
Nul-op-de-meter
Nationale Omgevingsvisie
Noordelijke Randweg Utrecht
Nederlandse Waterschapsbank
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Omgevingsdienst Regio Utrecht
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht
Openbaar vervoer
Programmatische aanpak Stikstof
Personeel & Organisatie
Parkeer & Reis
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Pro Memorie
Provinciale Milieuverordening
Permanent oostelijke aanvoer
Plattelandsontwikkelprogramma, 3de Europees subsidieprogramma
Project Organisatie Uithoflijn
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
Provinciale Ruimtelijke Verordening
Provinciale staten
Provincie Utrecht
Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid
Ruimtelijk Agenda Gemeenten
Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie
Revolverend Fonds
Regio Foodvalley
Statencommissie Ruimte, Groen en Water
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Recreatie Midden Nederland
Recreatie om de Stad
Regionale Uitvoeringsdiensten
Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden
Rijksvastgoed bedrijf
Regionale Verkeersmanagement
Raad van State
Rijkswaterstaat
Samen naar energiepositieve leefomgeving
Stelling van Amsterdam
Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer
Sneltram Utrecht - Nieuwegein/IJsselstein
Terrein Beherende Organisaties
Toeristische Overstappunten
Thematische Structuurvisie Kantoren
Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik
Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Utrecht Science Park
Vrijkomende agrarische bebouwing
Vliegbasis Soesterberg
Veenweide Innovatiecentrum
(Voorbereidend) Middelbaar Beroeps Onderwijs
verkeersmanagementcentrale
Vennootschapsbelasting
Verkeersregelinstallatie
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Wet Bodembescherming
Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling
Wet gemeenschappelijke regelingen
Warmte-koude-opslag
Wet natuurbescherming
Zero Emissie
Zuid-Holland

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16