Bijlagen

Bijlage 6 - Meerjarig beeld reserves

Bijlage 6 - Meerjarig beeld reserves

Meerjarig verloop bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

2028 e.v.

Opm.

Stand 31/12/ 2022

Bij

Af

Saldo

Bij

Af

Saldo

Bij

Af

Saldo

Bij

Af

Saldo

Bij

Af

Saldo

Bij

Af

Restant saldo

Afwaardering aandelen deelnemingen

3.000

3.000

2.000

4.000

3.000

2.000

5.000

3.000

2.000

6.000

2.000

4.000

2.000

2.000

2.000

0

Beheer en Onderhoud Openbaar vervoer

3.819

358

4.177

786

3.391

786

2.605

786

1.819

786

1.033

1.033

0

Beheer en Onderhoud (vaar)wegen

6.714

3.000

7.412

2.302

334

1.968

334

1.634

334

1.300

334

966

966

0

Cofinancieringsfonds

422

422

0

0

0

0

0

0

Egalisatie Bodemsanering

4.382

1.700

2.682

2.682

0

0

0

0

0

Energietransitie

3.720

3.720

3.720

0

0

0

0

0

Gebiedsprocessen Stikstof

15.742

5.000

10.742

5.000

5.742

5.000

742

742

0

0

0

Groot onderhoud Huisvesting

4.056

59

4.115

110

4.005

321

4.326

258

4.584

530

5.114

419

945

4.588

Hart vd Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg

7.027

3.250

3.777

2.295

1.482

3.310

4.792

5.273

10.065

7.053

17.117

4.323

21.441

1)

IGP/RAP

2.000

2.000

200

1.800

800

1.000

1.000

0

0

0

Investeringsfonds Provinciaal erfgoed

113

113

0

0

0

0

0

0

Lastneming subsidies

7.528

2.954

4.574

1.636

2.938

1.477

1.461

1.098

363

330

33

33

0

Meerjarige projecten

16.505

3.900

6.781

13.624

3.250

2.793

14.081

3.250

3.182

14.149

3.250

4.471

12.928

3.250

5.438

10.740

11.565

22.305

0

2)

Mobiliteitsprogramma

103.949

28.462

75.487

20.486

55.001

19.422

35.579

6.797

28.782

14.204

14.578

14.578

0

3)

OV Concessie

36.964

27.476

29.287

35.153

22.273

12.880

12.000

880

880

0

0

0

Programma Landelijk gebied

60.266

55.853

14.404

101.715

2.038

15.308

88.445

13.022

75.423

13.410

62.013

2.970

36.506

28.477

21.810

6.667

4)

Realisatiestrategie Natuurvisie

12.732

405

1.670

11.467

2.342

9.125

2.704

6.421

2.192

4.229

2.192

2.037

2.037

Totaal

288.939

94.051

103.455

279.535

8.288

81.965

205.858

9.881

60.727

155.012

8.781

33.710

130.083

13.803

61.790

82.095

16.307

63.670

34.733

Toelichting

Dit overzicht moet in samenhang worden gelezen met paragraaf 4.3.3.1 (Hoofdstuk 8. Eigen Vermogen) van de jaarrekening. In die paragraaf is per bestemmingsreserve, naar de stand ultimo 2022, een toelichting opgenomen van onder meer het doel van de reserve, het instellingsbesluit en de voeding van de reserve.

Het Restant saldo per eind 2028 heeft betrekking op de verwachte onttrekkingen aan de desbetreffende reserve volgens het bestedingsplan in de periode na 2028, dan wel dienen ter dekking van bestaande risico's waarvoor de bestemmingsreserve is gevormd.

1) De stortingen in de periode 2025 t/m 2028 hebben betrekking op de verwachte opbrengsten van de verkoop van de grondexploitaties (rode projecten). Het saldo per eind 2028 wordt gebruikt om de kapitaallasten (afschrijving van de groene projecten) in de periode 2029 t/m 2034 te dekken.

2) De onttrekking in de periode 2028 en verder heeft voornamelijk betrekking op het Uitvoeringsprogramma Regionale Veenweiden 2023-2024. Dit programma dat loopt in de periode 2023-2030, is in februari 2022 door Provinciale Staten vastgesteld. Het biedt de leidraad waarlangs de provincie Utrecht een bijdrage levert aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen.

3) De onttrekking in de periode 2028 en verder heeft voornamelijk betrekking de realisatie van Knooppunt Hoevelaken waarvan de uitvoering aanzienlijke vertraging kent. De geplande uitvoering is niet eerder dan 2031.

4) De onttrekking in 2027 heeft voor € 28,7 miljoen betrekking op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De provincie heeft de wettelijke taak om het NNN te realiseren uiterlijk in 2027. Het is niet uitgesloten dat deze taakstelling niet voor eind 2027 volledig kan worden gerealiseerd. Naar verwachting zal de termijn worden verlengd tot na 2027. Het restant van de reserve ultimo 2028 heeft betrekking op het realiseren van de zogenaamde Groene Contour. Tot dusver is prioriteit gegeven aan het realiseren van de taakstelling op het NNN. Verwacht wordt dat verdere invulling aan het realiseren van de Groene Contour wordt gegeven na 2028.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16