Hoofdstuk 2 - Programma's, Overzicht overhead en Algemene middelen

Programma 8. Economie

Programmadoel

In het jaar 2022 is de coronacrisis geluwd. De oorlog in Oekraïne heeft echter geleid tot hogere prijzen voor energie en grondstoffen en groeiende onzekerheid in de economie. Veel ondernemers voelen de nasleep van de coronacrisis: terugbetalen van voorschotten, betalen van uitgestelde belastingen. Daarnaast stijgen de kosten voor bedrijfshuisvesting en personeel. Met ons economiebeleid proberen we de onzekerheid voor ondernemers voor zover binnen onze invloedsfeer te verkleinen, gericht op een toekomstbestendige economie. Daarmee versterken we ook de brede welvaart. De Economische Visie vormt de basis voor het beleid. We leverden een actieve bijdrage aan het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt, we ondersteunen innovatie en we bevorderen dat er voldoende en kwalitatief goede werklocaties zijn. De belangrijkste regionale samenwerkingsverbanden en organisaties hebben zich het afgelopen jaar verder doorontwikkeld en de onderlinge samenhang hiertussen is versterkt. Deze samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat er in de regio steeds meer sprake is van een economisch ecosysteem gericht op de aanpak van maatschappelijke opgaven. We zetten daarvoor ook de regionale economische kracht in, die is gericht op een gezonde mens, een gezonde leefomgeving en een gezonde samenleving. De Utrecht Talent Alliantie (UTA), de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region (ROM), de Economic Board Utrecht (EBU) en de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) spelen hierbij een belangrijke rol.

Beleids- en meerjarendoelen in één oogopslag

Resultaat in één oogopslag

Resultaat per beleidsdoel

Beleidsdoel - meerjarendoel

Activiteiten

Planning

Budget

8.1

Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst

8.1.1

De arbeidsmarkt functioneert beter door goede aansluiting vraag en aanbod

8.1.2

Bedrijven en werknemers zijn beter voorbereid op digitalisering

8.1.3

Algemene ondersteuning van het MKB is beter, o.a. bij opvolging eigenaren, internationale handel, transitie naar circulair ondernemerschap

8.2

Het economische profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief

8.2.1

Innovatie is sterker doordat overheden, onderwijs/ onderzoek en ondernemers elkaar makkelijker weten te vinden

8.2.2

Het (inter)nationaal vestigingsklimaat is beter

8.3

Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk

8.3.1

Het economisch klimaat is beter met meer innovatieve startups en scale-ups

8.3.2

Er zijn meer scale-ups en innovatieve bedrijven gericht op gezond stedelijk leven.

8.3.3

De transitie naar een circulaire economie gaat sneller

8.4

Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit

8.4.1

Werklocaties worden intensiever gebruikt en sluiten beter aan bij de marktvraag

8.4.2

Werklocaties zijn duurzamer (circulair, klimaat, energie, gezondheid) en economisch krachtiger

8.4.3

Er zijn meer en sterkere interactiemilieus

8.5

De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut

8.5.1

Recreatief groen is beter toegankelijk en bereikbaar

8.5.2

Recreatievoorzieningen zijn kwalitatief sterker en worden beter gebruikt

8.5.3

De samenwerking tussen partners in de regio is sterker

8.5.4

Het bestemmingsmanagement is efficiënter en effectiever

8.5.5

Verblijfsrecreatie is vitaler

8.5.6

Het zakelijk toerisme is groter en verder versterkt

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 26.821
Gerealiseerd € 18.519
Afwijking € 8.229
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16