Hoofdstuk 1 - Hoofdlijnen

1.5 Leeswijzer

1.5 Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken zijn samengesteld met inachtneming van het wettelijk kader, het ‘Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV). 

Jaarverslag  
Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording (beleidsverantwoording) en de paragrafen. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over hetgeen in de Begroting 2022 is voorgenomen. 

Programmaverantwoording  
De programmaverantwoording gaat over 9 programma's en het Overzicht Bedrijfsvoering (Overhead). In ieder programma is een doelenboom opgenomen. De doelenboom bestaat uit meerdere beleidsdoelen. Een beleidsdoel bestaat weer uit meerjarendoelen. Om het halen van de doelen te meten zijn indicatoren opgenomen. Hierdoor wordt een vergelijking tussen toezeggingen in de begroting 2022 en de realisatie in 2022 mogelijk. Onder "Wat hebben we gedaan?" is onder het beleidsdoel de toelichting uit de begroting 2022 opgenomen. Vervolgens wordt bij de meerjarendoelen toegelicht wat in 2022 is gerealiseerd. In de tabel "Wat heeft dit beleidsdoel gekost?" zijn de cijfers van de baten en lasten, en de mutaties in de reserves op programmaniveau opgenomen in vergelijking met de bijgestelde begroting 2022. 

Duiding van de groen-oranje-rode indicatoren  

 • Groen 
 • Geen afwijking in prestatie, planning of, 
 • Financiële middelen kennen een afwijking kleiner dan 5% (verschillen kleiner dan
       € 100.000 zijn altijd groen, ongeacht het percentage van de afwijking). 
 • Oranje 
 • Prestatie wordt niet volledig behaald of aard opgave is niet meer consistent met
       sturing die hieraan is geven of, 
 • Prestatie loopt achter op planning maar dit is niet problematisch of, 
 • Middelen dreigen tekort te komen of zijn onderbesteed (afwijking tussen de 5 % en
       10%). 
 • Rood 
 • Prestatie wordt niet of nauwelijks behaald of, 
 • Prestatie loopt achter op planning, realisatie is problematisch of, 
 • Middelen vertonen tekort of zijn onder besteed (afwijking > 10%), begrotingswijziging
       is nodig. 

Paragrafen  
In de paragrafen worden specifieke onderwerpen toegelicht die van belang zijn voor de financiële positie van de provincie. De paragrafen zijn ook opgenomen in de begroting. 
Aan de verplichte paragrafen is een paragraaf Projecten toegevoegd waarin de uitvoering van een aantal projecten wordt toegelicht: Hart van de Heuvelrug, Vernieuwde Regionale Tramlijn en een toelichting op de volgende complexe projecten: 

 • N226 spooronderdoorgang Maarsbergen 
 • N233 Rijnbrug Rhenen 
 • N233 Rondweg Oost Veenendaal 

Jaarrekening  
De jaarrekening bevat de balans en een overzicht van de baten en lasten. Daarnaast bevat de jaarrekening de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen en een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. De jaarrekening bevat de belangrijkste onderdelen waarover de onafhankelijke accountant een oordeel geeft. 

Balans  
De balans geeft de financiële situatie van de provincie weer per 31 december 2022. De onderdelen (activa en passiva) in de balans worden afzonderlijk toegelicht.  

Baten en lasten  
De cijfers in het overzicht van baten en lasten komen overeen met de programmatabellen "Wat mag het kosten". De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging 2022 en de rekening 2022 worden toegelicht. 

Getalnotatie  
De bedragen in de jaarrekening zijn weergegeven in eenheden van duizend euro, tenzij anders vermeld. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 45.000 staat dus als € 45 in een tabel. Dit kan leiden tot afrondingsverschillen van maximaal € 1.000 in totaaltellingen. De opmaak van de jaarstukken is ingericht voor een onlinedocument (Webversie). Dat betekent dat een export in Word soms wat onvolkomenheden in opmaak en uitlijnen heeft, maar desondanks wel goed te lezen is. 

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16