Hoofdstuk 4 - De jaarrekening

4.8 Overzicht incidentele baten en lasten

4.8 Overzicht incidentele baten en lasten

Inleiding
Conform artikel 28 lid c van het BBV geven wij in dit onderdeel een overzicht van de incidentele baten en lasten. In de Notitie structurele en incidentele baten en lasten (2018) van de Commissie BBV is de stellige uitspraak opgenomen dat een nadere toelichting op deze incidentele posten vereist is. De commissie adviseert om in de financiële verordening een grensbedrag op te nemen vanaf welke omvang deze incidentele posten afzonderlijk gespecificeerd dienen te worden. In de door Provinciale Staten vastgestelde financiële verordening is opgenomen dat dit grensbedrag € 500.000 per afzonderlijke (begrotings)post betreft (artikel 5, lid f).

In die financiële verordening (artikel 1, lid s) is ook het kader opgenomen dat de provincie Utrecht hanteert om te bepalen welke posten als incidenteel of structureel aangemerkt dienen te worden. Dat kader is als volgt:

Hoofdrichtlijnen:

  1. Baten en lasten die zich maximaal 3 jaar voordoen         -> incidenteel
    Baten en lasten die zich langer dan 3 jaar voordoen         -> structureel
  2. Onttrekkingen uit en stortingen in de reserves            -> incidenteel

Op deze hoofdrichtlijnen zijn onderstaande uitzonderingen van toepassing:

  1. Meerjarige tijdelijke geldstromen, en de daarmee samenhangende lasten,
    waarvan de eindigheid vastligt door middel van een staten- en/of

toekenningsbesluit                     -> incidenteel

  1. Onttrekkingen aan dekkingsreserves, en de daarmee samenhangende

lasten                           -> structureel

Totstandkoming
De staat van incidentele baten en lasten is gebaseerd op een handmatige analyse van de realisatie door het team financiën. Het uitgangspunt voor deze analyse is de bijgestelde begroting 2022, welke door uw Staten is vastgesteld. Vanuit de begrotingsbedragen is af te leiden welke posten als incidenteel bestempeld worden. Vervolgens is op kostenplaatsniveau een vergelijking en analyse gemaakt tussen de incidentele begrotingsbedragen en de gerealiseerde lasten. De gerealiseerde bedragen zijn vervolgens opgenomen in de staat van incidentele baten en lasten. Indien op een kostenplaats zowel incidentele als structurele bedragen zijn begroot, dan is de realisatie verhoudingsgewijs ook op die manier verdeeld naar incidenteel en structureel.

Financieel beeld
In onderstaande tabel is een samenvattend financieel beeld weergegeven van de incidentele en structurele baten en lasten die in deze jaarrekening zijn verantwoord. Het financieel beeld laat zien dat de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten. Er is sprake van structureel evenwicht.

Tabel: incidentele en structurele baten en lasten en mutaties reserves

Incidenteel

Structureel

Totaal

1. Ruimtelijke ontwikkeling

13.752

9.903

23.655

2. Landelijk gebied

20.316

41.205

61.521

3. Bodem, water en milieu

6.593

20.403

26.996

4. Energietransitie

7.982

2.013

9.995

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

23.558

52.378

75.936

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

62.296

130.730

193.026

7. Cultuur en erfgoed

3.372

19.204

22.576

8. Economie

6.036

11.207

17.243

9. Bestuur

570

15.764

16.334

Overzicht Overhead

4.674

59.824

64.498

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

-

-574

-574

Totaal aan lasten

149.149

362.058

511.207

1. Ruimtelijke ontwikkeling

-9.864

-90

-9.954

2. Landelijk gebied

-10.949

-2.321

-13.270

3. Bodem, water en milieu

-2.096

-1.534

-3.630

4. Energietransitie

-888

-

-888

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

-3.398

-1.816

-5.214

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

-58.232

-12.339

-70.571

7. Cultuur en erfgoed

-

-285

-285

8. Economie

-3.528

-402

-3.930

9. Bestuur

-2.506

-2

-2.508

Overzicht Overhead

-

-5.556

-5.556

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

-

-412.153

-412.153

Totaal aan baten

-91.461

-436.499

-527.960

Stortingen in reserves

147.982

147.982

Onttrekkingen aan reserves

-177.416

-177.416

Totaal reserves

-29.434

-

-29.434

Eindtotaal

28.254

-74.441

-46.187

In onderstaande tabel is per programma/onderdeel inzichtelijk gemaakt hoe de opbouw is van de incidentele baten en lasten. Voor de posten die afzonderlijk groter zijn dan € 500.000 is een beknopte toelichting opgenomen. De posten die afzonderlijk kleiner zijn dan dit bedrag zijn samengevoegd onder de benaming "Overige incidentele mutaties per post < € 0,5 mln."

Programma/onderdeel

Specificatie

Toelichting

Incidentele
lasten

Incidentele
baten

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling

Betreft de afwikkeling van het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling en is dus incidenteel van aard.

10.815

-2.757

Laan vd leefomgeving

Het programma richt zich op de implementatie van de Omgevingswet. Afronding daarvan is voorzien in 2023.

360

-175

Kapitaallasten (HvdH/VBS)

De gerealiseerde baten en lasten houden verband met de administratieve verwerking van HvdH/VBS. Het betreft een tijdelijk programma met een bijbehorende einddatum (2025), waardoor de realisatie als incidenteel wordt aangemerkt. Het saldo wordt gedekt uit de reserve Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg.

1.172

Winstneming HvdH/VBS

0

-6.897

Overboekrek HvdH/VBS

1.405

-35

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Subtotaal 1. Ruimtelijke ontwikkeling

13.752

-9.864

2. Landelijk gebied

AVP Ontwikkelen NNN

Incidenteel budget dat bij de kadernota 2022-2025 beschikbaar is gesteld voor het verbeteren van bestaande- en nieuw aan te leggen natuurgebieden, zoals bossen.

5.153

-1.717

Biodiversiteit

Met de aanpak Biodiversiteit wordt er gewerkt aan behoud van natuur, bescherming van soorten vogels en biodiversiteit in stad en dorp. De huidige omvang en kwaliteit van bossen staat onder druk. Daarom wordt er gewerkt aan vergroting en kwaliteitsverbetering van onze bestaande bossen. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld.

750

Aanpak stikstof Org.

Dit betreft voor het overgrote deel middelen die bij de Kaderbrief 2021-2024 incidenteel beschikbaar zijn gesteld.

1.816

-1.200

AVP Biodiversiteit/kwaliteitsverbetering

Biodiversiteit in stad en dorp werken we aan behoud en bescherming van soorten en biodiversiteit in stad en dorp.
De huidige omvang en kwaliteit van bossen staat onder druk. Daarom zetten we in op areaalvergroting en kwaliteitsverbetering van onze bestaande bossen. Dit valt onder het programma Natuur van het Landelijk Leefgebied 2021-2023

750

AVP Duurzame landbouw

Dit betreft de uitvoer van het POP-3 programma. Hiervoor zijn bij de Kaderbrief 2021-2024 incidentele middelen beschikbaar gesteld.

3.339

-697

Natuurbeheer

Betreft een SPUK voor het herstellen van kwetsbare grondgebieden. Dit loopt tot en met 2024. Baten en lasten die zich maximaal 3 jaar voordoen worden als incidenteel angemerkt.

7.335

-7.335

Natura 2000 (PAS)

Betreft de uitvoering van het Beheerplan Natura 2000 en/of gebiedsanalyses PAS. Dit wordt uitgevoerd met het landelijke Programma Natuur 2021-2023, op basis van de landelijke Regeling specifieke uitkering Programma Natuur, geven we een impuls aan het herstel en behoud van stikstofgevoelige habitats en leefgebieden in Natura 2000-gebieden

1.172

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Subtotaal 2. Landelijk gebied

20.316

-10.949

3. Bodem, water en milieu

Programma Klimaatadaptatie

Om de negatieve effecten van klimaatverandering aan te pakken is nieuw beleid nodig. Extra middelen zijn incedenteel beschikbaar gesteld om dit te realiseren, pilots- en voorbeeldprojecten te starten, concrete maatregelen te treffen en innovatie te bevorderen. Het gaat om € 4.000.000, waarvan € 1.500.000 voor 2022. In 2022 is € 1.479.000 uitgegeven aan onderzoeken en subsidies.

1.479

Ondergronds brengen van hoogspanningskabels

Gedeeltelijk beschikbaar gesteld uit de eenmalige subsidie van in totaal € 3.000.000 waarvan in 2021 reeds € 1.798.000 is verantwoord.

1.202

Bodem Veen Kennis

Betreft incidentele mutatie in de voorziening bodemdaling.

-960

Programma Bodemsanering

Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020 is eind 2020 ten einde gelopen, maar t/m 2022 verlengd, vandaar het indidentele karakter.
Het betreft Bodemsanering van diverse locaties in de provincie Utrecht. Voor 4 van deze locaties is door het Rijk een specifieke uitkering (SPUK) ter beschikking gesteld.

3.138

-931

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

774

-205

Subtotaal 3. Bodem, water en milieu

6.593

-2.096

4. Energietransitie

Energietransitie

Het programma Energietransitie loopt tot eind 2024. Om die reden worden alle lasten (en baten) als incidenteel aangemerkt.

5.547

Energietransitie haal- en betaalbaar

Deze post betreft isolatievouchers die aan 10 gemeenten zijn uitgereikt voor een totaal bedrag van € 2.435.000. Het programma Energietransitie loopt tot eind 2024. Om die reden worden alle lasten (en baten) als incidenteel aangemerkt.

2.435

Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Ontvangen specifieke uitkering (SPUK). De baten en lasten doen zich maximaal 3 jaar voor en zijn daarmee incidenteel van aard.

-463

Financiering energieprojecten

Incidentele vrijval voorziening Energiefondsen

-400

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

-25

Subtotaal 4. Energietransitie

7.982

-888

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Specifieke infra-projecten

Vanuit het oude Mobiliteitsprogramma worden nog diverse projecten gesubsidieerd. De realisatie is vaak afhankelijk van de eindafrekeningen vanuit de gemeenten. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld in de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma. Onttrekkingen uit deze reserve, en de bijbehorende lasten, worden conform ons kader als incidenteel aangemerkt.

4.561

Variabele onderhoudskosten wegen en vaarwegen

De variabele onderhoudskosten zijn onttrokken uit de reserve Beheer en onderhoud Wegen. Middelen die gedekt of gestort worden door een onttreking cq storting uit of in een reserve zijn incidenteel van aard.

2.032

-2.020

Algemene regionale programma's

De tijdelijk beschikbaar gestelde middelen voor Regionale programma's waaronder Goed op Weg en No-regret maatregelen is gereserveerd in de reserves. De dekking van de gemaake kosten is onttrokken uit de reserves en daarmee zijn de kosten zijn incidenteel van aard.

2.125

Verbetering regionale fietsnetwerk

Inzet van de incidenteel beschikbaar gestelde middelen fiets vanuit het coalitieakoord en de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2021. Betreft hier dus middelen met een einddatum en looptijd korter dan drie jaar en zijn daarom incidenteel van aard.

14.840

Bijdrage aan mandaatproject Doorfietsroutes

Voor de eenmalige aanleg van Doorfietsroutes op het grondgebied van gemeenten ontvangen wij een bijdrage van deze gemeenten en het Rijk.

-1.378

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Subtotaal 5. Bereikbaarheid I - Algemeen

23.558

-3.398

6. Bereikbaarheid II - OV

Regiotaxi

De vervoerskosten worden bij de provincie in rekening gebracht waarna wij deze weer doorbelasten naar de gemeenten. Deze regeling eindigd in 2023 en daarom zijn de hieraan verbonden lasten en baten incidenteel van aard.

12.000

-11.973

Rijksvergoeding compensatie OV

Betreft ontvangen compensatie vanuit het Rijk voor de jaren 2021 en 2022, die ook weer is doorgestort naar de concessiehouders.

41.129

-41.129

Rijksbijdrage Regionaal Spoor

Ontvangen Rijksbijdrage 2022 Regionaal Spoor voor de onderhoudslasten aan de SUNIJ lijn. Deze regeling heeft een einddatum en daarom worden zowel de baten als de daaraan verbonden lasten als incidenteel beschouwd.

4.950

-4.950

Variabele onderhoudskosten

De variabele onderhoudskosten zijn onttrokken uit de reserve Beheer en onderhoud OV assets. Middelen die gedekt worden door een onttrekking uit een reserves zijn incidenteel van aard.

1.314

Subdies Openbaar vervoer en tijdelijk formatie

In het coalitie akkoord en in het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2021 zijn incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor subsidieverstrekking en tijdelijke formatie. Betreft hier dus middelen met een einddatum en looptijd korter dan drie jaar en worden daarom als incidenteel gelabeld.

3.605

Vrijval balansafwikkelverschillen

Totaal aan afwikkeling balansverschillen

-702

-180

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Subtotaal 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

62.296

-58.232

7. Cultuur en erfgoed

Steunpakket cultuur corona

Het betreft een eenmalige uitbreiding van het Steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19 voor de periode 2022-2023. De middelen worden daarom als incidenteel aangemerkt.

1.605

Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het programma Hollandse Waterlinie loopt na eind 2024 af. Daarbij geldt dat bij de Begroting 2020 door PS de extra middelen incidenteel zijn toegekend tot en met 2023.

1.767

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Subtotaal 7. Cultuur en erfgoed

3.372

-

8. Economie

Subsidie versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra.

Het betreft incidenteel budget dat beschikbaar is gesteld in het statenvoorstel van 9 februari 2021 voor de subsidieregeling 'Versterking van de vitaliteit van binnensteden, dorpskernen en winkelcentra'. Voor deze subsidieregeling is de aanvraagperiode inmiddels gesloten.

1.434

Cofinancieringsfonds

Het betreffen incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) en subsidies aan de ROM Regio Utrecht. De subsidies zijn eenmalig verstrekt. Daarnaast is ook een specifieke uitkering van het rijk ontvangen, wat eveneens een tijdelijke geldstroom is.

4.602

-1.615

Verkoop bouwblokken/kavels

Het betreft de incidentele verkoop van een drietal bouwblokken/kavels. Aangezien er geen sprake is van een regelmatig terugkerend patroon van verkoop van bouwblokken/kavels, kan deze verkoop als incidenteel worden beschouwd.

-1.913

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Subtotaal 8. Economie

6.036

-3.528

Incidentele vrijval van de niet begrote baten pensioenen GS. De contante waarden van de pensioenaanspraken wachtgelden en pensioenen GS worden in hoge mate berekend aan de hand van de marktrente. Voor 2022 is de rekenrente, waarmee gerekend is, hoger dan verwacht. Hierdoor kan bedrag van € 2.506 vrijvallen van de voorziening.

-2506

9. Bestuur

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

570

Subtotaal 9. Bestuur

570

-2.506

Overzicht Overhead

Inhaalslag Informatieveiligheid & Privacy

Betreft incidentele middelen die bij de Kaderbrief 2021-2024 voor drie jaar beschikbaar zijn gesteld.

502

I-opgave (digitale overheid)

Betreft incidentele middelen die bij de Kaderbrief 2021-2024 voor drie jaar beschikbaar zijn gesteld.

4.172

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Subtotaal Bedrijfsvoering (Overhead)

4.674

-

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

Totaal incidentele baten en lasten

149.149

-91.461

Stortingen in reserves

147.982

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-177.416

Totaal reserves

147.982

-177.416

Eindtotaal

297.131

-268.877

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16