Hoofdstuk 2 - Programma's, Overzicht overhead en Algemene middelen

Programma 5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan een goede en duurzame bereikbaarheid per fiets en auto en voor het vervoer van goederen in een gezonde en verkeersveilige omgeving.

Beleids- en meerjarendoelen in één oogopslag

Resultaat in één oogopslag

Resultaat per beleidsdoel

Beleidsdoel - meerjarendoel

Activiteiten

Planning

Budget

5.1

Het provinciale netwerk is sterk

5.1.1

Het in stand en beschikbaar houden van de bestaande infrastructuur op een vastgesteld kwaliteitsniveau

5.1.2

Er worden studies uitgevoerd naar trajecten en bereikbaarheidsknelpunten

5.1.3

De voorbereiding en realisatie van infrastructurele projecten is duurzamer, effectiever en efficiënter

5.1.4

Monitoring en evaluatie van (vaar)wegen zijn beter en vinden frequenter plaats

5.2

Knooppunten hebben een hoge kwaliteit en bieden een grote diversiteit van reisvoorzieningen

5.2.1

De uitvoering van knooppuntontwikkeling in partnerschap gaat vaker en beter

5.2.2

Het aantal verbetermaatregelen voor knooppunten is groter (met gerichte subsidies)

5.2.3

De ruimtelijke programmering is beter gekoppeld aan modaliteiten

5.2.4

Kennis delen, onderzoek en monitoring vindt meer plaats

5.3

Alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten zijn veilig, comfortabel en snel bereikbaar per fiets, waarbij de rol van de fiets in modal shift toeneemt

5.3.1

Het regionaal fietsnetwerk is vlotter, veiliger en comfortabeler

5.3.2

De keten is sterker

5.3.3

Slim fietsen wordt op meer plaatsen ingevoerd

5.3.4

Stimuleren van gezond en veilig fietsgedrag is beter

5.4

Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag

5.4.1

De provinciale infrastructuur is veiliger

5.4.2

Gemeentelijke infrastructuur wordt beter door stimuleringsbijdragen

5.4.3

Verkeerseducatie en -voorlichting is beter

5.4.4

De verkeershandhaving is frequenter en sterker

5.4.5

Er wordt meer gebruik gemaakt van data en er zijn meer innovaties

5.5

Het kwaliteitsnet goederenvervoer is op orde en sluit goed aan op de behoeften van gebruikers

5.5.1

Het kwaliteitsnet goederenvervoer is verder doorontwikkeld

5.5.2

Het monitoren van externe veiligheid is beter

5.5.3

Het goederenvervoer is duurzamer

5.6

Negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving zijn laag

5.6.1

Het aantal geluidgehinderden langs provinciale wegen is minder

5.6.2

De oversteekbaarheid van fauna bij provinciale wegen is beter

5.6.3

De mobiliteit is duurzamer met o.a. minder uitstoot van broeikasgassen

5.6.4

Het behalen van de WHO-normen  voor luchtkwaliteit is dichterbij gekomen

5.7

De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd

5.7.1

De basis is beter op orde

5.7.2

De techniek op straat is beter ontwikkeld

5.7.3

De sturing vindt multimodaler plaats

5.7.4

Het mobiliteitsmanagement is van betere kwaliteit

5.8

Verkenningen naar en regionale programma’s over een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn uitgevoerd met daarbij monitoring van het mobiliteitsprogramma en indicatoren

5.8.1

Het uitvoeren van verkenningen is beter afgestemd op de behoefte

5.8.2

Regionale programma’s worden beter ontwikkeld en uitgevoerd

5.8.3

De monitoring en evaluatie van het mobiliteitsprogramma is beter

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 88.375
Gerealiseerd € 60.202
Afwijking € 28.173
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16