Hoofdstuk 2 - Programma's, Overzicht overhead en Algemene middelen

Programma 9. Bestuur

Programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Een goed bestuurde provincie is belangrijk voor de inwoners.

Beleids- en meerjarendoelen in één oogopslag

Resultaat in één oogopslag

Resultaat per beleidsdoel

Beleidsdoel - meerjarendoel

Activiteiten

Planning

Budget

9.1

Het provinciebestuur is sterk en duidelijk

9.1.1

De positie van PS is sterker en duidelijker

9.1.2

De uitvoering van de rijkstaken (CvdK) is van betere kwaliteit

9.1.3

De uitvoering van het dagelijks bestuur (GS) is van betere  kwaliteit

9.2

Integriteit is een vast onderdeel van het politiek-bestuurlijke- en bedrijfsproces

9.2.1

Integriteit is beter geborgd en het beleid is verder ontwikkeld

9.3

De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd

9.3.1

De ondermijning wordt tegengegaan, de weerbaarheid wordt gestimuleerd en de aandacht voor de wet BIBOB wordt vergroot

9.4

In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot

9.4.1

Partners worden intensiever bij beleid, programma’s en projecten betrokken

9.4.2

De dialoog met inwoners en samenwerkingspartners is innovatiever, transparant en overzichtelijk

9.4.3

De afstemming met stakeholders en inwoners is frequenter

9.4.4

De regionale en lokale journalistiek heeft duurzaam een sterkere positie

9.5

De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen))

9.5.1

Er ligt een (gezamenlijke) visie op regiovorming en er wordt conform die visie gehandeld

9.5.2

Het beleid voor verbonden partijen is beter en wordt conform uitgevoerd

9.5.3

De relatie met de Europese Unie draagt meer bij aan de realisatie van provinciale beleidsdoelstellingen

9.5.4

De Staat van Utrecht is van niveau en beter afgestemd op de gebruikers

9.5.5

Het strategisch vermogen van de organisatie en lobbykracht is sterker

9.6

Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet

9.6.1

De wettelijke toezichtstaak is beter en efficiënter uitgevoerd

9.6.2

Verticaal toezicht en horizontale controle zijn aangepast aan de landelijke Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht

9.7

Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief

9.7.1

De Sociale Agenda is beter zichtbaar en uitvoerbaar binnen de Provinciale programma’s en op een aantal sociale thema’s aanvullend op gemeenten en andere organisaties

9.7.2

Het ondersteunen van de transitie naar een circulaire samenleving is sterker en meer integraal

9.7.3

De transitie naar een klimaatneutrale samenleving wordt concernbreed beter verankerd en gemonitord

9.7.4

Het beleid is beter met data onderbouwd

9.8

Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer is op orde

9.8.1

Provinciale informatie is beter en duurzamer beschikbaar, toegankelijk en we publiceren actief openbaar

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 15.550
Gerealiseerd € 14.090
Afwijking € 1.356
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16