Hoofdstuk 4 - De jaarrekening

4.10 Informatie in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

4.10 Informatie in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Inleiding
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd.

Meer informatie over de WNT is te vinden via de speciaal daarvoor ingerichte website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

WNT-verantwoording 2022 Provincie Utrecht

De WNT is van toepassing op Provincie Utrecht. Het voor Provincie Utrecht toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000. Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.
Conform artikel 28, lid e van het BBV wordt in onderstaande overzichten inzicht gegeven in de bij wet vereiste gegevens met betrekking tot de bezoldiging van topfunctionarissen. De functies die bij de provincie Utrecht hiertoe behoren zijn de provinciesecretaris en de Statengriffier (artikel 1.1, lid b, sub 2 van de WNT 2022).

Bezoldiging topfunctionarissen
Overzicht van de leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Gegevens 2022

bedragen x € 1

A.G. Knol

C.A. Peters

Functiegegevens

provinciesecretaris

statengriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01 t/m 31/12

01/01 t/m 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 157.501

€ 131.494

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 23.017

€ 22.178

Subtotaal

€ 180.518

 € 153.672

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 216.000

€ 216.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

€ 180.518

€ 153.672

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2021

bedragen x € 1

A.G. Knol

C.A. Peters

Functiegegevens

Provinciesecretaris

Statengriffier

Aanvangen einde functievervulling in 2021

01/01 t/m 31/12

01/01 t/m 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 153.536

€ 127.934

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.482

€ 21.610

Subtotaal

€ 176.018

€ 149.544

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 209.000

€ 209.000

Bezoldiging

€ 176.018

€ 149.544

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

 

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16