Hoofdstuk 2 - Programma's, Overzicht overhead en Algemene middelen

Programma 4. Energietransitie

Programmadoel

We versnellen de energietransitie met aandacht voor de haalbaarheid en betaalbaarheid voor alle inwoners. Het Programmaplan Energietransitie 2020-2025 kent vier programmalijnen die zijn gericht op energiebesparing, duurzame opwek, innovatie en het geven van een goed voorbeeld. Door te sturen op energiebesparing en uitbreiding van productie van duurzame energie dragen we bij aan het bereiken van de doelen van het Klimaatakkoord. Ons doel is het verlagen van de CO2-uitstoot en een duurzaam energiesysteem waar alle inwoners gebruik van kunnen maken (inclusiviteit).

Met het oog op deze inclusiviteit is de Aanpak Inclusieve Energietransitie 2021-2025 ontwikkeld. Deze aanpak heeft tot doel dat bestaande activiteiten in het Programmaplan Energietransitie op een voor alle inwoners haalbare en betaalbare manier uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast worden nieuwe inclusieve verduurzamingsaanpakken ontwikkeld en is er een kennis- en leerprogramma voor onze stakeholders.

In 2020 is een onderzoek gedaan naar scenario’s waarin de energietransitie in de provincie Utrecht kan bewegen. Op basis van dit onderzoek hebben we onze doelstellingen aangepast. We willen zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat betekent ook een CO2-neutrale energievoorziening. In 2030 willen we dat minimaal 55% van het elektriciteitsgebruik hernieuwbaar wordt opgewekt op het eigen grondgebied. Het realiseren van deze ambitieuze doelstellingen is een gezamenlijke opgave waarvoor de inzet van de rijksoverheid, gemeenten en andere partijen uit het Klimaatakkoord een voorwaarde is. Om de voortgang van de energietransitie in onze provincie te kunnen meten is (in aanvulling op de indicatoren in de begroting) een online monitor ontwikkeld.

Beleids- en meerjarendoelen in één oogopslag

Resultaat in één oogopslag

Resultaat per beleidsdoel

Beleidsdoel - meerjarendoel

Activiteiten

Planning

Budget

4.1

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie

4.1.1

De ondersteuning van inwoners voor energiebesparing is beter (door o.a. gemeenten, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren)

4.1.2

Toezicht op de verplichte energiemaatregelen voor bedrijven wordt beter uitgevoerd

4.1.3

Er komt meer ondersteuning bij energiebesparing voor maatschappelijke organisaties

4.2

De opwekking en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen

4.2.1

Meer zonnepanelen op daken

4.2.2

De groei van duurzame energie wordt ruimtelijk beter mogelijk gemaakt

4.2.3

Meer inwoners doen mee en participeren in de energietransitie

4.2.4

Het aandeel duurzame warmtebronnen voor de verwarming van gebouwen is groter

4.2.5

Er zijn meer publieke laadpunten voor elektrisch vervoer

4.3

De energietransitie is haalbaar, betaalbaar  en innovatief

4.3.1

Wet- en regelgeving zijn beter afgestemd op energietransitie (lobby)

4.3.2

Innovaties leveren een grotere bijdrage aan duurzame energievoorziening

4.3.3

De energietransitie is beter betaalbaar voor iedereen (passende financiële instrumenten)

4.4

De Provincie is een geloofwaardige partner in de energietransitie door het goede voorbeeld te geven

4.4.1

De provincie Utrecht is een aansprekender voorbeeld van energieneutrale bedrijfsvoering en inkoop

4.4.2

De provincie Utrecht benut haar eigen mogelijkheden voor een duurzame energieopwekking beter

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 6.197
Gerealiseerd € 4.455
Afwijking € 1.741
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16