Bijlagen

Bijlage 1 - Verloopoverzicht investeringskredieten

Bijlage 1 - Verloopoverzicht investeringskredieten

Specificatie investeringen met een economisch nut

Toegekend krediet (bruto)

Realisatie t/m 2021

Bijgestelde begroting 2022

Realisatie 2022

Realisatie (niet mva) 2022

Verschil 2022

Totaal realisatie

Restant krediet

Te realiseren bijdrage derden

Realisatie bijdrage derden t/m 2021

Realisatie bijdrage derden 2022

Nog te realiseren bijdrage derden

Is er sprake van bijstelling t.o.v. een eerder P&C-document?

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Vervanging Kwaliteitcentrale

400

113

287

62

225

175

225

-

-

Vervanging wintermachines

1.400

783

617

-

617

783

617

-

-

Totaal 5. Bereikbaarheid I - Algemeen

1.800

896

904

62

-

842

958

842

-

-

-

-

6. Bereikbaarheid II - OV

Uitbreidingsinvesteringen

Afwikkeling werkzaamheden Uithoflijn

7.845

-

3.029

2.515

514

2.515

5.330

-

-

-

-

OV tramremise

62.000

61.058

942

23

919

61.081

919

21.200

21.200

-

-

OV Busremise

38.300

35.661

2.639

1.110

1.529

36.771

1.529

274

-274

Afgerond in 2022, op één onderdeel 150k na.

P&R Breukelen

6.357

398

1.355

567

788

964

5.393

-

-

Vlootoptimalisatie

17.257

14.355

2.902

2.833

69

17.188

68

-

-

Afgerond in 2022

Tramwaarschuwingslichten SUNIJ-lijn

1.138

-

600

58

542

58

1.080

-

-

Tramkruising Symfonielaan Nieuwgein

723

35

551

557

-6

592

131

-

-

Maatregelen booggeluid

720

-

634

827

-193

827

-107

-

-

Afgerond in 2022

Bouwrijp maken en realiseren energieaansluiting (excl. grondaankoop) busstalling Amersfoort

2.678

-

2

6

-4

6

2.672

-

-

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen

137.018

111.507

12.654

8.496

-

4.158

120.003

17.015

21.200

21.474

-

-274

Vervangingsinvesteringen

OV overwegen en haltes

12.140

11.189

891

490

401

11.679

461

-

-

Traminfrastructuur N'gein - Ijsselstein (VRT)

183.706

158.594

25.112

13.436

302

11.373

172.333

11.373

24

469

-493

OV Telematica/ICT tram/bus DRIS

9.502

5.532

2.819

2.727

92

8.259

1.243

3.652

3.095

90

467

Beveiliging opstelterreinen

720

-

650

94

556

94

626

-

-

Indico-systeem

4.400

1.485

817

2.528

-1.711

4.013

387

-

-

Stroomaansluiting Tractiestations SUNIJ

1.481

-

1.481

177

1.304

177

1.304

-

-

Poortdijk OBI vervangen

300

-

300

8

292

8

292

-

-

Subtotaal vervangingsinvesteringen

212.249

176.801

32.070

19.460

302

12.308

196.563

15.686

3.652

3.119

559

-26

Totaal 6. Bereikbaarheid II - OV

349.267

288.307

44.724

27.956

302

16.466

316.565

32.701

24.852

24.593

559

-300

10. Overzicht Overhead

ICT (hardware)

Werkplek laptops

1.277

-

1.277

1.311

-34

1.311

-34

-

-

Beeldschermen PU 1e monitor

263

-

263

171

92

171

92

-

-

Beeldschermen PU 2e monitor

113

-

113

-

113

-

113

-

-

Hybride werken (beeldschermen)

263

-

263

-

263

-

263

-

-

Totaal ICT (hardware)

1.916

-

1.916

1.481

-

435

1.481

435

-

-

-

-

Provinciehuis

Losse gebruikersinventaris

459

51

408

408

0

459

0

-

-

Verbouwing verd 2 tm 6 (Reg Klimaat)

2.200

2.177

23

49

-26

2.226

-26

-

-

Transport (liften)

800

-

800

-

800

-

800

-

-

Huisvesting - eerste stappen in verduurzamen provinciaal vastgoed

1.310

387

923

349

574

736

574

-

-

AV-middelen Statenzaal

2.090

1.562

149

149

-0

1.711

379

-

-

Afgerond in 2022

Verantwoorde thuiswerkplek 2021 + 2022

1.277

-

1.277

984

293

984

293

-

-

Verbouwing BG en 1e verdieping

1.400

-

1.400

-

1.400

-

1.400

-

-

Verduurzaming vastgoed

805

-

400

242

158

242

563

-

-

Verbouwing verd. 2, 5 en 6

2.250

-

2.250

-

2.250

-

2.250

-

-

Hybride werken (AV middelen)

500

-

500

64

436

64

436

-

-

Totaal provinciehuis

13.091

4.178

8.130

2.244

-

5.886

6.422

6.669

-

-

-

-

Totaal Overzicht Overhead

15.007

4.178

10.046

3.726

-

6.320

7.904

7.103

-

-

-

-

Totaal investeringen met een economisch nut

366.074

293.381

55.674

31.743

302

23.628

325.427

40.647

24.852

24.593

559

300-

Toelichting op de verschillen per krediet die groter zijn dan € 100.000

Investeringen met een economisch nut

Programma/krediet

Verschil
2022

Toelichting

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Vervanging Kwaliteitcentrale

225

Vervanging wintermachines

617

In verband met Covid-19 waren er bij de leverancier niet voldoende onderdelen beschikbaar, waardoor de machines niet geleverd konden worden.

6. Bereikbaarheid II - OV

Afwikkeling werkzaamheden Uithoflijn

514

De laatste werkzaamheden worden nog afgerond in 2023.
De werkzaamheden op een tweetal VTA's zijn uitgelopen a.g.v. een drietal ongeplande meerwerken. Eén van deze meerwerken is in Q3 van 2022 afgerond, het tweede en derde meerwerk zal in Q1 van 2023 worden uitgevoerd en afgerond. Budgettair zijn geen aanpassingen noodzakelijk a.g.v. van deze meerwerken.
Aansluitend zullen de VTA's, en daarmee de onderliggende drie projecten, worden afgerond.

OV tramremise

919

Het project is afgerond. Wel zijn er nog wat openstaande punten die in 2023 worden afgewikkeld.

OV Busremise

1.529

De laatste werkzaamheden worden nog afgerond in 2023.
De werkzaamheden op een tweetal VTA's zijn uitgelopen a.g.v. een drietal ongeplande meerwerken. Eén van deze meerwerken is in Q3 van 2022 afgerond, het tweede en derde meerwerk zal in Q1 van 2023 worden. Daarnaast is er een reservering opgenomen van 600k voor een rechtszaak waar geen kosten uit zijn voortgekomen in 2022.

P&R Breukelen

788

Het project heeft vertraging opgelopen door de langere doorlooptijd voor aanbestedingen dan voorheen rekening mee is gehouden. Ook zorgen inspanningen om dit project in deze omgeving passend te maken en een lang vergunningstraject voor uitloop.  

Vlootoptimalisatie

69

Afwijking < 100.000

Tramwaarschuwingslichten SUNIJ-lijn

542

Werk is nog niet in uitvoering; waarschijnlijk uitvoering en afronding in 2023.
De afstemming van de uit te voeren werkzaamheden en de betrokken gemeenten, heeft langer geduurd dan eerder gepland en verwacht. De aanbesteding van dit project zal in Q1 van 2023 plaatsvinden.

Tramkruising Symfonielaan Nieuwgein

-6

Afwijking < 100.000

Maatregelen booggeluid

-193

De maatregelen voor het verminderen van booggeluiden hebben betrekking op zowel het MOP als het MIP. De kosten van 16 baansmeerinstallaties zijn overheveld vanuit het MOP naar het MIP. Dit is niet op tijd verwerkt in het budget van het MIP project.

Bouwrijp maken en realiseren energieaansluiting (excl. grondaankoop) busstalling Amersfoort

-4

Afwijking < 100.000

OV overwegen en haltes

401

Projecten zijn doorgeschoven ivm afstemming met gemeentes, wat meer tijd kost.

Traminfrastructuur N'gein - Ijsselstein (VRT)

11.373

Dit wordt veroorzaakt omdat risico's die ingeschat waren zich niet geopenbaard hebben, en een indexering per 1/1/2022 welke niet nodig was gezien de status van het project.

OV Telematica/ICT tram/bus DRIS

92

Afwijking < 100.000

Beveiliging opstelterreinen

556

Werk is nog niet in uitvoering; uitvoering en afronding in 2023.
Als gevolg van gewijzigde uitgangspunten is het project en de aanbesteding hiervan vertraagd. Tevens moest er meer tijd dan verwacht met de geselecteerde aannemer worden besteed aan de afstemming van de inkoop- en algemene voorwaarden m.b.t. het af te sluiten contract.
Uitvoering van de werkzaamheden zal in Q1 2023 starten.

Indico-systeem

-1.711

In overleg met de Stuurgroep is besloten om een onderhoudsmodule op te nemen in het project, waardoor de onderhoudskosten voor de jaren 4 t/m 15 lager uitvallen. Kosten Qbuzz 410K veel hoger dan begroot. Similaror 95K niet begroot.

Stroomaansluiting Tractiestations SUNIJ

1.304

Planning van de werkzaamheden waren okt 2022. Werkzaamheden zijn uitgesteld naar 1e kw 2023

Poortdijk OBI vervangen

292

Werk is nog niet in uitvoering; uitvoering en afronding in in 2023.
De projectscope is in 2022 gewijzigd. Hierdoor is er meer tijd besteed aan een alternatief ontwerp.
De beperkte ontwerpcapaciteit van het betreffende ingenieursbureau, heeft ook bijgedragen aan de vertraging van de start van dit project.

10. Overzicht Overhead

Werkplek laptops

-34

Afwijking < 100.000

Beeldschermen PU 1e monitor

92

Afwijking < 100.000

Beeldschermen PU 2e monitor

113

De eerdere geplande uitvraag heeft niet plaatsgevonden door een capaciteitstekort (medewerkers ICT) in verband met de voorbereiding/uitlevering van de nieuwe laptops om de 2e beeldschermen te plaatsen. Bovendien was er te weinig magazijnruimte om de beeldschermen op te slaan. Dit issue is inmiddels opgelost. De uitvraag wordt in het 1e kwartaal van 2023 gedaan.

Hybride werken (beeldschermen)

263

De thuiswerkbeeldschermen kunnen door technische issues (aansluiting nieuwe laptops) nog niet besteld worden. Wij zijn aan het onderzoeken welk model scherm voor de thuiswerkplek op dit moment de beste optie is. Er is al geïnventariseerd welke medewerkers een thuiswerkscherm nodig hebben. We verwachten in de 1e kwartaal van 2023 de uitvraag te kunnen doen.

Losse gebruikersinventaris

0

Afwijking < 100.000

Verbouwing verd 2 tm 6 (Reg Klimaat)

-26

Afwijking < 100.000

Transport (liften)

800

Het geplande onderhoud is door de opvang van Oekraïners in ons pand uitgesteld. Dit komt mede doordat de brandlift continue wordt ingezet van de etages 2 t/m 6. Daarom wordt dit krediet op dit moment niet ingezet voor de vervanging van de brandlift. Het krediet schuift door naar 2023.

Huisvesting - eerste stappen in verduurzamen provinciaal vastgoed

574

Gemaakte kosten zitten in voorbereiding voor duurzaamheidsmaatregelen. De vervanging van LED is op het provinciehuis in volle gang. Het betreft hier een bedrag €990.000. De Europese aanbesteding zonnepalen heeft helaas niet geleid tot inschrijvingen. Dit zal opnieuw uitgevraagd moeten worden. Het restant op dit krediet wordt doorgeschoven naar 2023.

AV-middelen Statenzaal

-0

Afwijking < 100.000

Verantwoorde thuiswerkplek 2021 + 2022

293

In 2021 is besloten dat de thuiswerkplekken vallen onder ons bestaande contract met VEPA. Hierbij is bepaald dat we uitgaan van een maximaal budget van € 900,- per persoon (gebaseerd op 1000 medewerkers). Bij de voorjaarsrapportage 2021 is besloten om voor het jaar 2021 een krediet van €375.000 beschikbaar te stellen voor de eerste bestelling. Uit dit krediet is dan ook de eerste levering betaald. In 2022 zijn de thuiswerkplekken hieruit gefinancierd. Het restantbedrag wordt meegenomen naar 2023.

Verbouwing BG en 1e verdieping

1.400

In 2022 is alle aandacht uitgegaan naar de verbouwing verdieping 2 t/m 6 en de Oekraïense vluchtelingen. Hierdoor heeft de verbouwing begane grond en 1e verdieping niet plaatsgevonden, waardoor dit krediet naar 2023 wordt doorgeschoven.

Verduurzaming vastgoed

158

Verduurzamen vastgoed vraagt om specifieke kennis binnen de organisatie. Door het verloop van personeel en krapte op de arbeidsmarkt, is de inzet op dit onderdeel miniem en kunnen er geen vervolgstappen plaatsvinden. De aanbesteding voor wat betreft de aanleg van zonnepanelen op de twee locaties, Archimedeslaan en Huis ter Heide, heeft plaatsgevonden. Het restant op dit krediet wordt doorgeschoven naar 2023.

Verbouwing verd. 2, 5 en 6

2.250

Het plaatsen van de inbouwpakketten betreffende de verdiepingen 2, 5 en 6 zullen plaatsvinden na uithuizing van de Oekraïense vluchtelingen. Dit krediet wordt niet aangewend en schuift door naar 2023.

Hybride werken (AV middelen)

436

Door schaarste in grondstoffen en vertraging in productie is de levering helaas vertraagd. Hierdoor wordt dit krediet doorgeschoven naar 2023.

TOTAAL

23.628

Tabblad Bijlage 1 Details ec.ma.nut

23.628

Specificatie investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Toegekend krediet (bruto)

Realisatie t/m 2021

Bijgestelde begroting 2022

Realisatie 2022

Realisatie (niet mva) 2022

Verschil 2022

Totaal realisatie

Restant krediet

Bijdrage derden

Realisatie bijdrage derden t/m 2021

Realisatie bijdrage derden 2022

Nog te realiseren bijdrage derden

Is er sprake van bijstelling t.o.v. een eerder P&C-document?

1. Ruimtelijke ontwikkeling

HvdH - Oostelijke Corrridor

18.829

18.484

-

-18.465

18.465

20

18.809

-

20

-

-20

HvdH - Harlanterrein

2.128

2.254

-

-2.253

2.253

1

2.127

-

-

-

-

HvdH - Kamp van Zeist

3.221

252

-

562

-562

814

2.407

-

-

-

-

Totaal 1. Ruimtelijke ontwikkeling

24.178

20.990

-

-20.156

-

20.156

834

23.344

-

20

-

-20

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Uitbreidingsinvesteringen

Provinciale (vaar)wegen

N210, traject 20

819

-

819

583

-

236

583

236

-

-

-

N212, traject 27, buitengebied Woerden

837

-

150

121

-

29

121

716

-

-

-

N224 Rotonde Austerlitzseweg - Zeist

445

10

435

185

-

250

195

250

-

1

-1

N224, N226 Woudenberg

5.917

-

130

45

-

85

45

5.872

-

-

-

N225, traject 42

196

-

-

2

-

-2

2

194

-

-

-

N226 Faunapassage

9.267

341

500

131

-

369

472

8.795

-

-

-

Spoortunnel Maarsbergen

23.770

5.865

700

449

-

251

6.314

17.456

2.500

-

2.500

N228 Trajectaanpak Montfoort

319

137

-

154

-

-154

291

28

-

9

-

-9

N233 Oostelijke Rondweg Veenendaal

65.028

835

1.000

434

-

566

1.269

63.759

6.250

-

6.250

N233 Rijnbrug, incl. Geertsesteeg

112.354

3.906

300

229

-

71

4.135

108.219

46.750

44

-

46.706

N233 Rijnbrug, Achterbergsestraatweg

2.822

333

100

112

-

-12

445

2.377

-

-

N237 Trajectaanpak 78 en 79 Zeist en Soest

1.850

75

239

84

-

155

160

1.690

-

-

-

N238, traject 82

714

1

713

527

186

529

185

-

N402, traject 87 en 88

1.388

55

200

261

-

-61

315

1.073

-

-

-

N402, Rotonde Slootdijk

2.792

461

-

1

-

-1

462

2.330

-

-

-

N403, Bloklaan

500

-

-

1

-

-1

1

499

-

-

-

N484 Trajectaanpak

6.632

328

690

442

-

248

769

5.863

-

-

-

Carpoolplaatsen

1.545

350

900

377

-

523

728

817

-

-

-

Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417

176

117

59

-

-

59

117

59

-

-

-

Wishwall

335

-

335

272

-

63

272

63

-

-

-

-

Glasvezel

891

-

300

-

-

300

-

891

-

-

-

-

N237 Panweg

200

-

-

5

-

-5

5

195

-

-

-

-

Subtotaal (vaar)wegen

238.797

12.814

7.570

4.417

-

3.153

17.230

221.567

55.500

53

1

55.445

Fiets

N224 Renswoude

265

-

265

278

-

-13

278

-13

-

-

N224, N226 Woudenberg

8.876

-

210

16

-

194

16

8.860

-

-

DFR Utrecht Science Park - Veenendaal

3.569

-

18

-

-18

18

3.551

-

N226 OVL

629

108

522

18

-

504

126

503

-

-

N228 Trajectaanpak Montfoort

758

614

-

-240

-

240

374

384

-

-

N233 Parallelweg

1.100

-

1.100

831

-

269

831

269

-

-

N237 Fietspad Mc Donalds Zuid

285

70

215

26

-

189

96

189

-

-

N237 Trajectaanpak 78 en 79 Zeist en Soest

2.505

-

282

79

-

203

79

2.426

-

-

N417 Trajectaanpak

970

714

-

-

-

-

714

256

-

-

Doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten N238

1.414

-

223

139

-

84

139

1.275

-

-

N484 Trajectaanpak

145

3

15

79

-

-64

82

63

-

-

Verlichting regionaal fietsnetwerk

325

-

-

-

-

-

325

-

Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417

824

862

-

3

-

-3

865

-41

6

-

-6

Doorfietsroute Utrecht Amersfoort

-

-

-

55

-

-55

55

-55

-

-

Subtotaal fiets

21.665

2.371

2.832

1.302

-

1.530

3.673

17.992

-

6

-

-6

Verkeersveiligheid

-

N210, traject 20

2.042

-

2.042

1.188

-

854

1.188

854

-

-

-

N210, traject 22

748

-

-

1

-

-1

1

747

-

-

-

N212, traject 27, buitengebied Woerden

800

17

150

92

58

109

691

-

-

N221 Rotonde Wakkerendijk

1.152

-

-

5

-

-5

5

1.147

-

-

N224 Renswoude

525

481

44

-

-

44

481

44

-

-

N224 Rotonde Austerlitzseweg - Zeist

1.224

27

1.198

500

-

698

527

697

4

-4

N228 Trajectaanpak Montfoort

555

361

-

481

-

-481

842

-287

25

-

-25

N233 Bermverharding

170

-

170

134

-

36

134

36

-

-

N233, traject 68

446

-

15

15

-

-0

15

431

-

-

N237 Trajectaanpak 78 en 79 Zeist en Soest

301

-

41

17

-

24

17

284

-

-

N238, traject 82

310

-

310

276

34

276

34

-

-

N414 Bermverharding

206

-

206

152

-

54

152

54

-

-

N417 Trajectaanpak

90

63

-

-

-

-

63

27

-

-

N484 Trajectaanpak

778

25

81

20

-

61

45

733

-

-

Bermverhardingen N225 / N228 / N229

1.078

468

610

455

-

155

923

155

23

-

-23

Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417

1.586

1.332

254

52

-

202

1.384

202

-

-

Subtotaal verkeersveiligheid

12.011

2.775

5.121

3.388

-

1.733

6.163

5.848

-

48

4

-52

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen

272.473

17.959

15.523

9.107

-

6.416

27.067

245.406

55.500

107

6

55.387

Vervangingsinvesteringen

Kunstwerken

Beverweerdsebrug, Bunnik

950

89

150

35

-

115

125

825

Duikerbrug N484

368

-

38

-

38

-

368

Subtotaal kunstwerken

1.318

89

188

35

-

153

125

1.193

-

-

-

-

Verhardingen

N210, traject 20

1.497

-

250

251

-

-1

251

1.246

-

103

-103

N210, traject 22

632

-

-

1

-1

1

631

-

-

N210, traject 25

622

-

-

7

-7

7

615

-

-

N224, traject 35 (Renswoude)

2.250

2.251

-1

5

-6

2.256

-6

N228, traject Montfoort

1.953

1.234

500

-155

655

1.079

874

N229, traject 62 (Odijk-Werkhoven)

337

129

208

-

-

208

129

208

N233, traject 68

820

-

45

72

-27

72

748

N402, traject 87 en 88

6.149

40

4.400

2.097

2.303

2.137

4.012

N414, traject 103

405

-

405

396

9

396

9

N417 Trajectaanpak

1.788

1.518

-

17

-

-17

1.535

253

-

-

Overdracht VHL

1.174

-

1.174

-

1.174

-

1.174

N484, trajectaanpak

739

-

76

-

76

-

739

Subtotaal verhardingen

18.366

5.172

7.057

2.692

-

4.365

7.864

10.502

-

-

103

-103

Vaarwegen

-

-

-

-

Rivier Eem, damwanden overig

8.054

2.287

200

292

-92

2.579

5.475

4.027

2.125

-27

1.929

Merwedekanaal , oeverconstructie

14.500

4.732

5.149

5.045

104

9.777

4.723

150

-

-150

Subtotaal vaarwegen

22.554

7.019

5.349

5.338

-

11

12.356

10.198

4.027

2.275

-27

1.779

Wegmeubiliar

-

-

-

-

Bushokjes in de gehele provincie

1.896

1.205

691

123

-

568

1.329

567

Subtotaal wegmeubiliar

1.896

1.205

691

123

-

568

1.329

567

-

-

-

-

Subtotaal vervangingsinvesteringen

44.134

13.484

13.285

8.189

-

5.096

21.673

22.461

4.027

2.275

76

1.676

Totaal 5. Bereikbaarheid I - Algemeen

316.607

31.444

28.808

17.296

-

11.512

48.740

267.867

59.527

2.382

82

57.064

Totaal investeringen met een maatschappelijk nut

340.785

52.434

28.808

2.859-

-

31.668

49.575

291.211

59.527

2.402

82

57.044

Investeringen met een maatschappelijk nut

Programma/krediet

Verschil
2022

Toelichting

1. Ruimtelijke ontwikkeling

HvdH - Oostelijke Corrridor

18.465

HvdH - Harlanterrein

2.253

HvdH - Kamp van Zeist

-562

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Provinciale (vaar)wegen

N210, traject 20

236

De kosten van de geleiderail vallen lager uit dan oorspronkelijk geraamd, omdat de aannemer kon werken onder gunstige omstandigheden. De weg was namelijk volledig afgesloten waardoor er efficiënt gewerkt kon worden. Bij de bermverharding van het kruispunt Cabauw is er sprake van vertraging, omdat er meer voorbereidingstijd nodig is voor het verleggen kabels en leidingen, vergunningen, onderzoeken en voorbelasting. De uitvoering is gepland voor 2023.

N212, traject 27, buitengebied Woerden

29

N224 Rotonde Austerlitzseweg - Zeist

250

N224, N226 Woudenberg

85

N225, traject 42

-2

N226 Faunapassage

369

Spoortunnel Maarsbergen

251

N228 Trajectaanpak Montfoort

-154

N233 Oostelijke Rondweg Veenendaal

566

Het project is voor onbepaalde tijd vertraagd, omdat er een oplossing voor de stikstofdepositie moet worden gevonden. De fase groenpoort wordt wel voorbereid en uitgevoerd.

N233 Rijnbrug, incl. Geertsesteeg

71

N233 Rijnbrug, Achterbergsestraatweg

-12

N237 Trajectaanpak 78 en 79 Zeist en Soest

155

N238, traject 82

186

N402, traject 87 en 88

-61

N402, Rotonde Slootdijk

-1

N403, Bloklaan

-1

N484 Trajectaanpak

248

Carpoolplaatsen

523

De carpoolplaats van IJsselstein is nog niet afgerond vanwege de ruimtelijke procedures (bestemmingsplan).

Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417

59

Wishwall

63

Glasvezel

300

N237 Panweg

-5

Fiets

N224 Renswoude

-13

N224, N226 Woudenberg

194

DFR Utrecht Science Park - Veenendaal

-18

N226 OVL

504

In 2022 was niet voldoende personele capaciteit aanwezig was om het project uit te voeren.

N228 Trajectaanpak Montfoort

240

N233 Parallelweg

269

N237 Fietspad Mc Donalds Zuid

189

N237 Trajectaanpak 78 en 79 Zeist en Soest

203

N417 Trajectaanpak

-

Doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten N238

84

N484 Trajectaanpak

-64

Verlichting regionaal fietsnetwerk

-

Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417

-3

Doorfietsroute Utrecht Amersfoort

-55

Verkeersveiligheid

N210, traject 20

854

N210, traject 22

-1

N212, traject 27, buitengebied Woerden

58

N221 Rotonde Wakkerendijk

-5

N224 Renswoude

44

N224 Rotonde Austerlitzseweg - Zeist

698

Dit project is uitgevoerd door de Gemeente Zeist, waarbij de Provincie Utrecht de realisatiekosten voor haar rekening neemt. Bij het opstellen van de bestuursovereenkomst was de scope van het project nog niet duidelijk, waardoor er te ruim geraamd is.

N228 Trajectaanpak Montfoort

-481

N233 Bermverharding

36

N233, traject 68

-0

N237 Trajectaanpak 78 en 79 Zeist en Soest

24

N238, traject 82

34

N414 Bermverharding

54

N417 Trajectaanpak

-

N484 Trajectaanpak

61

Bermverhardingen N225 / N228 / N229

155

Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417

202

Vervangingsinvesteringen

Kunstwerken

-

Beverweerdsebrug, Bunnik

115

Duikerbrug N484

38

Verhardingen

N210, traject 20

-1

N210, traject 22

-1

N210, traject 25

-7

N224, traject 35 (Renswoude)

-6

N228, traject Montfoort

655

N229, traject 62 (Odijk-Werkhoven)

208

N233, traject 68

-27

N402, traject 87 en 88

2.303

Het project 87 is vertraagd omdat de voorbereiding niet op tijd kon starten vanwege onduidelijkheid over de scope. De uitvoering van het traject 87 is gepland voor 2023.

N414, traject 103

9

N417 Trajectaanpak

-17

Overdracht VHL

1.174

Twee provinciewegdelen van de N484 worden in 2023 overgedragen aan de gemeente Vijfheerenlanden. Voor de uitgaven die in de toekomst verbonden zijn aan de infrastructuur wordt de gemeente Vijfheerenlanden gecompenseerd. De opgenomen investering die nodig is om de rehabilitatie van de rijbaan en de paralelweg te realiseren wordt gedesinvesteerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16