Hoofdstuk 4 - De jaarrekening

4.5 Grondslagen van resultaatbepaling

4.5 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemene uitkering
De uitkering uit het provinciefonds is conform de decembercirculaire 2022.

Dividend
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baat genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Resultaatneming grondexploitatie (Hart van de Heuvelrug - Vliegbasis Soesterberg)
Door Provinciale Staten is vastgesteld dat de “rode deelprojecten”, hoewel ze alle drie onderdeel van het omvangrijke gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg, als op zich zelf staande grondexploitaties worden gezien.
Jaarlijks vindt er een actualisatie van de grondexploitaties plaats en wordt zo nodig de eindwaarde aangepast.
Voor winstneming geldt de methode Percentage of Completion (POC): voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd wordt jaarlijks naar rato van de voortgang van de kosten en de opbrengsten per deelprojectwinst genomen.
Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

  1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
  2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
  3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Voor de POC wordt de door de commissie BBV voorgeschreven berekeningswijze gehanteerd.

Afschrijving

De gehanteerde afschrijvingstermijnen en toegepaste systematiek van activeren zijn nader toegelicht in onderdeel 4.2 Grondslagen van de financiële verslaggevingsregels bij de onderdelen immateriële vaste activa en materiële vaste activa.

Opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB)
Er is sprake van een inherente onzekerheid met betrekking tot de baten vanuit de provinciale opcenten op de MRB. De motorrijtuigenbelasting wordt door de belastingdienst bij de burgers van de provincie Utrecht geïnd. De provincie Utrecht beschikt niet over het inzicht in de administratie van de belastingdienst en ontvangt geen zekerheid in de vorm van een accountantsverklaring van een onafhankelijke accountant bij de periodieke verantwoordingsinformatie van de belastingdienst.

Grondslag voor resultaatbepaling en waardering

De baten en lasten worden tenzij anders vermeld, toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Voor de lastneming van de verstrekte subsidies in de provinciale jaarstukken geldt dat deze lasten worden verantwoord in het jaar waarin de subsidieontvanger start met de uitvoering van de activiteiten op basis van de startdatum van de projectperiode in de subsidieverleningsbeschikking, tenzij: 

  1. De verstrekte subsidie een boekjaar/exploitatiesubsidie betreft: uit de subsidiebeschikking blijkt onomstotelijk dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verleend in één of meerdere volgende jaren zal plaatsvinden, derhalve wordt de last genomen in de betreffende jaren waarin bijgedragen wordt aan een exploitatietekort
  2. De verstrekte subsidie een projectsubsidie betreft, het individuele subsidiebedrag het  vastgestelde grensbedrag van € 1,3 miljoen (2022) overschrijdt en die boekjaar overschrijdend is. In dit geval worden de lasten genomen conform de gerealiseerde uitgaven van de subsidieontvanger.

Met betrekking tot eventueel terug te vorderen subsidiebedragen geldt dat indien per balansdatum een betrouwbare schatting is te maken van dit bedrag het gecorrigeerd wordt op de lastneming en als vordering op de balans wordt verantwoord. Indien geen betrouwbare inschatting gemaakt kan worden, dan wordt de vordering uit voorzichtigheid nog niet verantwoord. Als gevolg van deze verantwoordingssystematiek bestaat er op balansdatum derhalve een onzekerheid ten aanzien van de exacte hoogte van de (nog te betalen) subsidies.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16