Hoofdstuk 4 - De jaarrekening

4.15 Berekening EMU-saldo

4.15 Berekening EMU-saldo

Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven van de overheid op transactiebasis in een bepaalde periode. Om de overheidsfinanciën in de Eurozone robuust te houden, zijn in Europees verband afspraken gemaakt over het toegestane maximale tekort van het EMU-saldo op nationaal niveau.

Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de totale overheid. Dit betekent dat niet alleen de financiën van de rijksoverheid meetellen voor het EMU-saldo, maar ook die van de decentrale overheden (zoals gemeenten, provincies en waterschappen) en premie gefinancierde sectoren als de sociale zekerheid en de zorg.

 

Berekening van het EMU-saldo

Bijgestelde begroting 2022*

Rekening 2022

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

          -77.802

      16.754

2.

-/- Mutatie (im)materiële vaste activa

             8.714

      20.132

3.

+/+ Mutatie voorzieningen

               -584

       -2.973

4.

-/- Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

             2.923

      17.976

5.

-/- Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

                    -  

               -  

Berekend EMU-saldo

          -90.023

    --24.328

* Zoals opgenomen in Begroting 2023

 

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16