Hoofdstuk 4 - De jaarrekening

4.6 Verschillenanalyse

4.6 Verschillenanalyse

In dit hoofdstuk worden de verschillen geanalyseerd tussen de bijgestelde begroting en de jaarcijfers (artikel 28, lid a BBV). Verschillen groter dan € 100.000 per post worden afzonderlijk toegelicht. De verschillenanalyse is weergegeven per programma. In elk programma wordt per beleidsdoel weergegeven welk saldo is begroot, welk saldo is gerealiseerd en wat het verschil daartussen is. Daarbij is een splitsing aangebracht naar lasten en baten.

Leeswijzer
In de kolom "Verschil" betekent een positief bedrag een "overschot" en een negatief bedrag een " tekort" ten opzichte van de bijgestelde begroting.

Classificatie verschil
De verschillen zijn ingedeeld naar 4 categorieën:

  1. Subsidies : verschillen die direct verband houden met subsidies. Diverse aanvragen voor subsidies zijn pas in Q4 2022 door ons ontvangen. Conform de geldende financiële regelgeving mogen deze lasten niet worden verantwoord in het boekjaar 2022 maar pas nadat de beschikking is afgegeven. In een enkel geval geldt dat de subsidie wel volledig in 2022 is beschikt en conform de vigerende regelgeving als last is verantwoord terwijl in de begroting rekening was gehouden met een fasering over meerdere jaren.
  2. Vertraging: verschillen die verklaard kunnen worden vanuit opgetreden vertragingen zowel in onze eigen organisatie als bij partners of derden. Ook uitstel van nieuwe wetgeving vanuit het Rijk valt hieronder. Diverse al lopende programma's en projecten zijn vertraagd en enkele nieuwe programma's en projecten zijn later opgestart dan voorzien. Dit werd mede veroorzaakt door de nasleep van de van rijkswege afgekondigde maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Daarnaast zijn we voor de realisatie van beleidsdoelstellingen veelal afhankelijk van samenwerkingspartners, ondernemers en inwoners.
  3. Onderhoud : verschillen die direct verband houden met het uitvoeren van onderhoud aan kapitaalgoederen, zoals wegen en het openbaar vervoer. Diverse geplande werkzaamheden zijn (nog) niet uitgevoerd als gevolg van de PFAS/PFOS-problematiek.
  4. Overig : verschillen die niet in een van bovenstaande categorieën thuishoren.
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16