Hoofdstuk 1 - Hoofdlijnen

1.1 Voorwoord

1.1 Voorwoord

Voor u ligt de jaarrekening 2022. Ons college legt met deze jaarstukken verantwoording af over het gevoerde beleid in 2022. In maart 2023 hebben de Provinciale Staten verkiezingen plaatsgevonden, hierdoor leggen mogelijk nieuwe gedeputeerden verantwoording af over het gevoerde beleid. Provinciale Staten (PS) kent een andere samenstelling dan de afgelopen vier jaar. Dat zorgt dat voor sommige Statenleden veel informatie nieuw is. Wij hebben daarom extra aandacht besteed aan de leesbaarheid van deze jaarstukken. Zoals steeds met jaarstukken zou het toelichten en uitleggen van alle activiteiten van het jaar er toe leiden dat de omvang van de jaarstukken nog groter wordt. Wij hopen in deze afweging de juiste balans te hebben gevonden.  

Afgelopen jaar werd sterk gekleurd door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Waar we vorig jaar nog de hoop uitspraken dat deze snel zou kunnen worden beëindigd, is deze hoop ijdel gebleken. Op het moment van schrijven van deze jaarrekening is er nog geen zicht op het einde van dit conflict. De gevolgen van deze oorlog zijn voelbaar in de hele wereld, ook in de provincie Utrecht. In 2022 hebben we onder andere het Provinciehuis voor  opvang van een grote groep Oekraïense vluchtelingen beschikbaar gesteld.  

Mede als gevolg van de oorlog zijn de energie-, materiaal- en grondstofprijzen enorm gestegen, waardoor de inflatie fors hoger uitpakte dan verwacht. Versnelling van de energietransitie, steun aan huishoudens en aanpassing van subsidies waren het onvermijdelijke gevolg. Ook de uitdagingen rond stikstof en netcongestie zijn in 2022 nog steviger op de agenda gekomen. De coronamaatregelen zijn afgelopen jaar weliswaar beëindigd, de gevolgen lieten zich in het hele jaar nog voelen op tal van terreinen, zoals in de economie, de cultuur- en erfgoedsector, het OV en de financiën. Daarnaast is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Deze laat zich overal voelen. Dit alles maakte 2022 voor iedereen in de provincie, ook voor ons en onze partners, een uitdagend jaar. 

Bij het opstellen van de slotwijziging konden we u al rapporteren dat er in 2022 een positief financieel resultaat zou zijn. In tegenstelling tot vorige jaren is het positief resultaat primair een gevolg van hogere baten. Dit komt weer doordat het nieuwe kabinet Rutte IV bij haar aantreden begin januari 2022 bekend maakte meer middelen, (deels met terugwerkende kracht) uit te trekken voor gemeenten en provincies.
De afwijking van de uitgaven vallen binnen de grenzen die de motie “Wet van Wijntjes” beoogde. Wij spreken de verwachting uit dat met de juiste aandacht de financiële sturing zich zal blijven verbeteren. Daarbij verwachten we ook een positieve bijdrage van een nieuw financieel systeem. 

Er zijn in 2022 veel resultaten bereikt waar we als college trots op zijn. Als college willen we onze dank en trots uitspreken voor  het vele werk dat is gedaan. Niet alleen door onze medewerkers, op wiens inzet en deskundigheid wij ook dit jaar hebben kunnen rekenen, maar ook door onze partners. Zonder deze inzet kan een provincie als middenbestuur uiteindelijk niet de impact hebben die de inwoners van ons verwachten.  

Op tal van onderwerpen heeft de provincie in 2022 een grote rol toebedeeld gekregen. Steeds meer wordt van de provincie een integrale, gedragen en uitgewerkte oplossing verlangd op grote maatschappelijke onderwerpen zoals de energietransitie, de opvang of huisvesting? van vluchtelingen, belangrijke transities in het landelijke gebied waaronder de stikstofopgave, natuurontwikkeling, woningbouwafspraken en de opgave in het ruimtelijk domein.  Uitdagingen waarvoor de middelen vaak nog niet door het Rijk zijn toegezegd, maar waar we wel aan werken. 

We willen graag onze dank uitspreken aan de leden van PS. Van een deel van deze leden hebben we na 15 maart 2023 afscheid moeten nemen. We willen hen danken voor de soms scherpe, maar altijd constructieve gesprekken die we samen hebben gevoerd en de resultaten die zij mede mogelijk hebben gemaakt.     

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16